Kinnitatud Käskkirjaga nr KVAL 2019/02, 13.01.2019.a.