Üldosa 

Eetikakoodeks on juhindumiseks täiskasvanute koolitaja kutset omavatele ja taotlevatele koolitajatele. 

Eetikakoodeksi eesmärk on osundada olulistele väärtustele ning toetada nende väärtuste austamist ja väljendamist. Eetilisus käesoleva koodeksi mõistes väljendub eelkõige professionaalsuses, aususes, sallivuses, lugupidamises, avatuses, isikliku vastutuse tunnistamises, tasakaalukuses, kohusetundes ning nende väärtuste väljendamises kõige ümbritseva, eelkõige õppijate suhtes. 

Kõrgeimaks eetiliseks printsiibiks on üksikisiku väärikuse austamine ja inimõiguste säilitamine ning kaitsmine. 

Eetikakoodeks toetab täiskasvanute koolitajate tegevust, võimaldades langetada eetilisi otsuseid, pakub kriteeriume enda ja teiste koolitajate tegevuse hindamiseks ning informeerib avalikkust kutsealase tegevuse eeldatavatest standarditest. 

Koodeksis ei ole võimalik ette näha kõiki võimalikke eetilisi konflikte, mida täiskasvanute koolitajad kogevad, kuid koodeks määratleb eetilise käitumise põhimõtted ning nendest kõrvalekaldumiste käsitlemise korra. 

Eetikakoodeks
1. Eetilised kohustused õppija ees 

Täiskasvanute koolitaja: 

2. Professionaalsuse hoidmine ja arendamine 

Täiskasvanute koolitaja: 

3. Suhtumine kolleegidesse ja koostööpartneritesse 

Täiskasvanute koolitaja: 

4. Autorikaitse ja suhtlemine avalikkusega 

Oma kutsetegevuses kasutab täiskasvanute koolitaja kirjalikke ja suulisi allikaid lähtuvalt üldkehtivatest autorikaitse nõuetest. Teise isiku poolt loodud intellektuaalset väärtust kasutades küsib ta selleks esmalt autori nõusolekut ja/või viitab autorile. 

5. Eetiliste konfliktide käsitlemine 

Eetiliste põhimõtete konfliktis lahendavad osapooled vastuolu võimaluse korral omavahel ja konfidentsiaalselt, lähtudes käesolevast koodeksist. Vaidlusalustes küsimustes pöördutakse vajadusel kutse andja poole. Ebaeetilised teod võivad kaasa tuua järgmisi sanktsioone: suuline või kirjalik hoiatus, taotluse esitamine kutsetunnistuse peatamiseks. 

Koostajad: SA Kutsekoda, ETKA Andras, 22 jaanuar, 2015