Koolituse nimetus:  HEV õpilane tavakoolis. Õpetamise toetamine ja õppetöö korraldamine
Sihtgrupp:Alustavad õpetajad, tavakoolide õpetajad, HEV õpilastega tegelevad haridustöötajad
Eesmärk:Annab õpetajale sisulised ja praktilised võtted/oskused/teadmised HEV õpilase toetamisel ja õppetöö korraldamisel tavakoolis.
Sisu:Kaasava hariduse olemus ja rakendamine igapäevatöös. Kes on HEV õpilane? (õpiraskus, eriandekus, autismispekter, aktiivsus- ja tähelpanuhäire)Õpilase tugiteenused koolis ja väljaspool kooli; üld,- tõhustatud – ja eritugi – kellele mis? Individuaalse õppekava koostamine; õpiabi olemus; abiõpetaja ja tugiisiku roll õppetöös; KOV-i teenused; riiklikud teenused (SRT).Õppematerjalide kohandamine.Õpetajate koostöö. Lähivõrgustiku kaasamine õpetamisprotsessi.
Õpiväljundid:Tunneb ära abivajava (HEV) õpilase klassiruumis; teab kaasava hariduse printsiipe ja oskab sisukalt oma igapäevatöös kaasavat haridust rakendada. Oskab koostada individuaalset õppekava lähtudes LÕK-ist ja RÕK-ist; oskab kohandada keskkonda HEV õpilasele;teab väljaspool haridussüsteemi olevaid tugisüsteeme; tuleb edukalt toime HEV õpilase õppetöö planeerimise ja korraldamisega, oskab kohandada õppematerjali.
Eeldused:
Tingimused koolitusel osalejale:Vajalik osaleda mõlemal koolituspäeval.
Koolitaja kompetents:Magistrikraad, täiskasvanute koolitaja kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht: 8 või 16 h
Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument:Tõend
Koolitaja(d):Janne Sirel (eripedagoog, väikeklassi õpetaja kuni 9kl)
Anu Martin (eripedagoog-klassiõpetaja kogemus 4.a)
Osalejate arv:kuni 30
Korraldaja:HERTA EESTI OÜ, koolitus@herta.ee

küsi pakkumist: koolitus@herta.ee