Koolitust viime läbi nii eesti kui ka vene keeles.

Sotsiaalhoolekande seaduse §-s 86 nimetatud tegevusjuhendaja 260-tunnise koolituse kava ja sama seaduse § 86 lõigetes 4, 5 ja 6 nimetatud täienduskoolituste kavad on dokumendid, mis määravad kindlaks koolituste täpsustatud mahud ja sisu, praktilise väljaõppe läbimise ja lõputöö koostamise kohustuse ning õppe lõpetamise tingimused.
Sotsiaalhoolekande seaduse § 86 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevusjuhendaja koolitus (edaspidi koolitus) koosneb neljast moodulist, praktilisest väljaõppest ja lõputööst.

Koolituse maht: 260 tundi, millest auditoorset tööd on 176 tundi, praktilist väljaõpet ja iseseisvat tööd 84 tundi, sealhulgas 16 tundi lõputööd.
Koolituse moodulite maht on:
1) moodul I „Üldalused – psüühilise erivajadusega inimene ja hoolekandeteenused” – 34 tundi;
2) moodul II „Põhiained – erihoolekandeteenuseid tarbivad sihtrühmad” – 84 tundi;
3) moodul III „Põhioskused – klienditöö alused” – 78 tundi;
4) moodul IV „Spetsiifilised oskused klienditöös” – 48 tundi.

Koolituse maksumus 2 300.00 eurot

Õppekava: